Pircēju aizsardzība

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi

 1. Jēdzieni

1.1. “Pārdevējs” – SIA “Datori un Co”, reģistrācijas numurs 40203181878, PVN reģistrācijas numurs LV40203181878.

1.2. “ifix.lv” – vietne, kuras adrese ir www.ifix.lv, kurā tiek pārdotas Pārdevēja preces.

1.3. “Pircējs” – 1) rīcībspējīga fiziska persona, t. i., persona, kura ir pilngadīga un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu; 2) nepilngadīga persona vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kam ir vecāku vai aizbildņu piekrišana, izņemot gadījumus, kad personai ir piešķirta pilngadība pirms termiņa vai persona ir uzskatāma par pilngadīgu; 3) juridiska persona.

1.4. “Puses” – Pircējs un Pārdevējs abi kopā.

1.5. “Personas dati” – jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificēta vai identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt vispirms pēc tādiem identifikatoriem kā vārds un uzvārds, personas kods, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pēc vienas vai vairākām personas fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, psihiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes pazīmēm.

1.6. “Noteikumi” – šie „Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi vietnē ifix.lv, kas attiecas uz katru Pircēja veikto pirkumu ifix.lv un katru pirkuma līgumu starp Pircēju un Pārdevēju.

1.7. “Privātuma politika” – ifix.lv apstiprināts dokuments, kurā ietverti pamatnoteikumi Personas datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un glabāšanai, izmantojot ifix.lv.

1.8. “Līgums” – Pircēja un Pārdevēja noslēgts attiecīgo preču pirkuma līgums, kas tiek uzskatīts par noslēgtu no Pasūtījuma apstiprināšanas brīža, t. i., pasūtījuma veikšanas brīža. Ikviena starp Pircēju un Pārdevēju noslēgta Līguma noteikumi tiek uzskatīti par identiskiem šo Noteikumu nosacījumiem, un puses vienmēr izpilda šādus Līgumus saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.9. “Pasūtījums” – Preču pasūtījums, kurā iekļautas visas preces, kuras Pircējs vēlas iegādāties no Pārdevēja, un kuras norādītas tajā pašā pasūtījumā.

 1. Vispārīgie noteikumi

2.1. Pircējs apstiprina Noteikumus, kad ir ar tiem iepazinies, un atzīmē ķeksīti pie teikuma „Iepazinos ar preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem ifix.lv un tiem piekrītu.” Šādā veidā apstiprināti Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus ar preču pirkšanu un pārdošanu ifix.lv saistītos noteikumus.

2.2. Pirkt preces ifix.lv ir tiesības tikai tiem Pircējiem, kuri norādīti Noteikumu 1.3. punktā. Pircējs, apstiprinot Noteikumus un iepazīstoties ar Privātuma politiku un ifix.lv lietošanas Noteikumiem, apstiprina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces ifix.lv.

2.3. Ja nepieciešams vai pastāv Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētie apstākļi, ifix.lv ir tiesības grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircēji par to tiks informēti, piesakoties kontā vai ifix.lv pērkot preces no izvēlētā Pārdevēja pēc Noteikumu jaunās redakcijas stāšanās spēkā.

2.4. Pircējam ir pienākums iepazīties ar ifix.lv apstiprināto un publicēto Privātuma politiku. Pircēja personas dati tiks nodoti arī Pārdevējam, no kura Pircējs pērk Preces, un Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar pasūtījumā norādīto Pārdevēja noteikto kārtību, kā arī saskaņā ar ifix.lv un Pārdevēja līgumiskajām drošības saistībām attiecībā uz personas datu drošību.

2.5. Ja Pārdevējam ir paredzētas tiesības vai pienākums nosūtīt Pircējam informāciju vai dokumentus pa e-pastu, visos gadījumos Pircējs pats ir atbildīgs par derīgas e-pasta adreses paziņošanu Pārdevējam.

 1. Preču pasūtīšana, pirkuma līguma tiesisko attiecību nodibināšanas brīdis

3.1. Pircējs var pasūtīt preces ifix.lv vienā no šiem veidiem:

3.1.1. tiešsaistē reģistrējoties ifix.lv (ievadot savu reģistrācijas vārdu un paroli);

3.1.2. nereģistrējoties tiešsaistē ifix.lv;

3.1.3. pa tālruni;

3.1.4. veikalā.

3.2. Pasūtot preces vienā no Noteikumu 3.1.1.–3.1.2. punktā norādītajiem veidiem, Pircējam ifix.lv sistēmas attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus ifix.lv apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

3.3. Pa tālruni vai Veikalos veiktie preču pasūtījumi tiek izpildīti Noteikumos noteiktajā kārtībā, un tiem tiek piemēroti Privātuma politikas noteikumi. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt Noteikumiem un to piemērošanai.

3.4. Kad Pircējs ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, izveidojis preču grozu un izpildījis visas pasūtījuma darbības, no kurām pēdējā ir maksājuma veida izvēle un apstiprināšana, tiek uzskatīts, ka starp Pārdevēju un Pircēju ir nodibinātas pirkuma tiesiskās attiecības un ir noslēgts pirkuma līgums. Pircējs tiek informēts par pasūtījuma apstiprināšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pastu. Pārdevējs nosūta Pircējam saiti uz spēkā esošajiem Noteikumiem un pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi.

3.5. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka viņa pasūtītās preces instrukcija latviešu valodā tiek piegādāta ne vēlāk kā preces piegādes brīdī uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi. Visa būtiskā informācija par preci un tās īpašībām ir dota preces aprakstā ifix.lv.

3.6. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts ifix.lv un Pārdevēja datubāzē to Privātuma politikas noteiktajā kārtībā.

 1. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus ifix.lv šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

4.5. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, ifix.lv izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

 1. Pircēja saistības

5.1. Pircējam, izmantojot ifix.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi, Privātuma politika, ifix.lv izmantošanas noteikumi, citi noteikumi, kuri skaidri norādīti ifix.lv, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

5.2. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs izvēlas preces saņemt Veikalā, Pircējam tās izvēlētajā Veikalā jāizņem Noteikumos noteiktajā termiņā.

 1. Pārdevēja tiesības

6.1. ifix.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktā minēto maksājuma veidu un 3 (trīs) darba dienu laikā nesamaksā par precēm.

6.2. Ja Pircējs izvēlas Noteikumu 8.2.3. punktā minēto maksājuma veidu un ja Pārdevējam rodas neskaidrības sakarā ar pasūtījuma informāciju, Pārdevējam ir tiesības, izmantojot vietni ifix.lv, sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādītos rekvizītus. Preču piegādes termiņš šajā gadījumā sākas no dienas, kad Pārdevējs ir sazinājies ar Pircēju. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot Pircēju, i) ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas vai ii) ja Pircējs nesniedz Pārdevējam pieprasīto informāciju Pārdevēja norādītajā termiņā, vai iii) ja Pircējs nedod Pārdevējam piekrišanu viņa personas datu pārbaudei.

6.3. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem un bez atsevišķas Pircēja piekrišanas Pircēja izvēlētās preces (grozā esošās konkrētā pārdevēja preces) sadalīt atsevišķos pasūtījumos, ja vien Pircējs pirms pasūtījuma apstiprināšanas neizvēlas visas grozā esošās preces iegādāties vienā pasūtījumā. Šādas sadalīšanas gadījumā papildu pakalpojumu (piemēram, preču piegāde, uznešana u. c.) izmaksas konkrētajam pasūtījumam attiecīgi tiks sadalītas atsevišķiem pasūtījumam un aprēķinātas katram pasūtījumam atsevišķi, tāpēc tās var atšķirties no preces aprakstā norādītās pakalpojuma cenas. Pārdevējam ir citas tiesības, kuras noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, citos ifix.lv dokumentos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

 1. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot ifix.lv vietni, un nekad nekomunicēt ar Pircēju citos kanālos, izņemot gadījumus, kuri skaidri noteikti šajos Noteikumos vai ifix.lv vietnē. Ar šo Pircējs un Pārdevējs nepārprotami apstiprina, ka jebkura saziņa par pasūtījuma izpildi, kura tiek veikta ārpus ifix.lv vietnes (sistēmas), pusēm nav obligāta un nav saistoša.

7.2. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami ifix.lv sistēmā Pircējam sniegt informāciju, kas noteikta Latvijas Republikas Civilkodeksa 6.228-7. pantā.

7.3. ifix.lv apņemas ievērot Pircēja privātumu, Pircēja Personas datus apstrādāt tikai Noteikumu, Privātuma politikas, ifix.lv lietošanas noteikumu un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

7.4. ifix.lv apņemas pirms pasūtījuma veikšanas informēt Pircēju par tādu ifix.lv funkciju, kas ir nozīmīgas pasūtījuma izpildei, apturēšanu vai pārtraukšanu, kā arī par izmaiņām, kuras norādītas Noteikumu 6.2.–6.3. punktā. Informācijas sniegšana ifix.lv Kontā vai ifix.lv e-veikala vietnē tiek uzskatīta par pienācīgu informēšanu. Kad Pārdevējs jau ir pieņēmis izpildīšanai Pircēja pasūtījumu, par šī pasūtījuma izpildīšanai nozīmīgu ifix.lv funkciju apturēšanu vai izbeigšanu Pircējs tiek informēts, izmantojot vienu no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (zvanot pa tālruni, sūtot īsziņu vai e-pastu).

7.5. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces.

7.6. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nespēj Pircējam piegādāt pasūtīto Preci, ifix.lv var piedāvāt līdzīgu vai analoģisku preci, kuru pārdod cits Pārdevējs, par to informējot Pircēju vienā no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (zvanot pa tālruni, sūtot īsziņu vai e-pastu). Ja Pircējs nepiekrīt, ka konkrētā Pārdevēja prece tiek aizstāta ar līdzīgu vai analoģisku cita Pārdevēja preci, Pārdevējs, kurš nespēj piegādāt Pircēja izvēlētās preces, apņemas atmaksāt Pircējam naudu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja ir veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos anulēt pasūtījumu.

7.7. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas Pircējs, izmantojot vienu no ifix.lv e-veikala vietnē norādītajiem kontaktiem, apstiprina, ka piekrīt preces aizstāšanai ar cita Pārdevēja pārdodamu preci, sākotnējais Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam naudu par preci, kuru sākotnējais Pārdevējs nevar piegādāt, un kompensēt cenu starpību.

7.8. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja prasībām, tad Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieprasījuma dienas, izņemot gadījumus, kad Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti nosaka citādi, jāsniedz Pircējam izsmeļoša un pamatota rakstiska atbilde.

7.9. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

 1. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas ifix.lv norādītas eiro, ieskaitot šajā laikā spēkā esošo PVN apmēru un citus piemērojamos nodokļus, ja tādi ir.

8.2. Par pasūtītajām precēm Pircējs var norēķināties vienā no šiem veidiem (izvēle var būt ierobežota, tāpēc attiecīgajam pasūtījumam piemērojamais galīgais maksājuma veidu saraksts tiek norādīts pie attiecīgā pasūtījuma):

8.2.1. izmantojot internetbanku;

8.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

8.2.3. skaidrā naudā;

8.2.4. izmantojot līzinga uzņēmumu piedāvāto kreditēšanas līgumu noslēgšanas pakalpojumu; 8.2.5. citos vietnē ifix.lv norādītajos veidos.

8.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm vai saņem apstiprinājumu par pirkuma finansējumu (ja Pircējs ir izvēlējies Noteikumu 8.2.4.–8.2.4. punktā minēto maksājuma veidu), preču pasūtījums tiek apstiprināts.

8.4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini, kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja reģistrācijas veidlapā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.

8.5. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, preču cena var mainīties tikai izņēmuma gadījumos, kad preces cena ir mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas, acīmredzamu (neuzmanības) kļūdu labošanas vai citu objektīvu, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci par jauno cenu, Pircējs var atcelt pasūtījumu, 2 (divu) darba dienu laikā par to informējot Pārdevēju, izmantojot ifix.lv e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pēc pasūtījuma anulēšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam visas summas, kuras viņš samaksājis par anulēto pasūtījumu.

8.6. Ja Pircējs izvēlas vairāku dažādu Pārdevēju preces, Pircēja preču grozu var sadalīt atsevišķos preču grozos atbilstoši katram Pārdevējam un veidot atsevišķus pasūtījumus atbilstoši šiem preču groziem. Šādas sadalīšanas gadījumā konkrētajam pasūtījumam papildu pakalpojumu (piemēram, preču piegāde, uznešana u. c.) izmaksas attiecīgi tiks sadalītas pa atsevišķajiem pasūtījumam, tāpēc var atšķirties no konkrētās preces aprakstā norādītās pakalpojuma cenas.

 1. Preču piegāde

9.1. Pasūtot Preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem, kuri norādīti konkrētās Pārdevēja pārdodamās preces aprakstā.

9.2. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas preču piegādi mājās:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.

9.2.2. Pircējs apņemas pats pieņemt preces. Preču saņemšanas brīdī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase). Ja Pircējs pats nepieņem preces, kaut arī preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pārdevējam ir tiesības nodot preces citai personai, kura atrodas norādītajā adresē, un Pircējam nebūs tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi nepareizajai personai.

9.2.3. Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.

9.2.4. Samaksa par preču piegādi mājās neietver pasūtīto preču uznešanu augstāk par pirmo stāvu – šo pakalpojumu pircējs var pasūtīt papildus.

9.3. Pircējs preces bez maksas var saņemt Veikalā. Ja Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā izvēlas šo veidu:

9.3.1. Pasūtītās preces jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs pa e-pastu ir informējis Pircēju, ka preces var saņemt.

9.3.2. Preces var saņemt tikai persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī ir jābūt un ifix.lv darbiniekam jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase).

9.4. Pircējs pasūtījuma veikšanas laikā var izvēlēties Preču piegādi ar Omniva pakomātu.

9.5. Preces aprakstā norādītie piegādes nosacījumi ir provizoriski. Pārdevējs piegādā preces Pircējam atbilstoši preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Preču piegādes nosacījumi nav piemērojami gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču neesamību. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes termiņu un citiem apstākļiem. Ja Pārdevējs preces nepiegādā pasūtījumā noteiktajā termiņā un Puses nevienojas par papildu termiņu preču piegādei, Pircējs var izmantot Noteikumu 11.1. punktā noteiktās tiesības – atkāpties no preču vai pakalpojumu pirkuma līguma.

9.6. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpumu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai nav piegādātas laikā tādu trešo personu vainas dēļ, kuras nav saistītas un/vai nav atkarīgas no Pārdevēja, vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

9.7. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar kurjeru, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Veikalā – ar ifix.lv vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma un preces (preču) stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Pēc tam, kad Pircējs ir parakstījis sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas pienācīgā stāvoklī un tām nav bojājumu, kuru rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī nav preces (preču) komplektācijas neatbilstību (tādu, kuras var noteikt preču ārējās apskates laikā). Ja Pircējs konstatē, ka piegādātās preces iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece (-es) ir bojāta (-as) un/vai preces (preču) komplektācija ir nepilna, Pircējam tas jāatzīmē preces nodošanas-pieņemšanas dokumentā un, piedaloties kurjeram, bet preču fiziskas saņemšanas gadījumā Veikalā – ifix.lv vai tā pilnvarotajam pārstāvim, jāsastāda brīvas formas akts par sūtījuma un/vai preces (preču) bojājumiem/neatbilstībām. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs no atbildības par preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās nav saistīta ar rūpnīcas brāķi, kā arī no atbildības par preču komplektācijas neatbilstībām tiek atbrīvots tikai tajā gadījumā, ja šādas neatbilstības var noteikt preču ārējās apskates laikā.

9.8. Preču nejauša zaudējuma vai bojājuma risks pāriet Pircējam no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.

 

 1. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras ifix.lv pārdodamās preces īpašības ir norādītas pie katras preces esošajā aprakstā. 10.2. Pārdevēja piedāvātās preces ir piemērotas kvalitātes. Prece atbilst patērētāja pirkuma līgumam, ja:

10.2.1. prece atbilst Pārdevēja dotajam aprakstam un tai ir tādas pašas īpašības kā precei, ko pārdevējs ir piedāvājis kā piemēru vai modeli, reklamējot šo preci ifix.lv;

10.2.2. prece ir piemērota izmantošanai mērķim, kuram tāda veida preces parasti tiek izmantotas;

10.2.3. prece atbilst kvalitātes rādītājiem, kas parasti ir raksturīgi tāda paša veida precēm un kuru Pircējs var pamatoti gaidīt pēc preču veida un priekšmeta ražotāja, viņa pārstāvja vai pārdevēja publiski sniegtajiem paziņojumiem, ieskaitot reklāmu un priekšmetu marķējumu, par priekšmeta konkrētajām īpašībām.

10.3. ifix.lv nav atbildīgs par to, ka ifix.lv pārdodamās preces pēc izmēra, formas, krāsas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem Pircēja izmantotā displeja īpašību vai citu tehnisku iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja gribas. Preču attēli paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem un ir tikai piemēri. Oriģinālo produktu krāsas, uzraksti, parametri, izmēri, izmēri, funkcijas un/vai jebkādas citas īpašības savu vizuālo īpatnību dēļ var izskatīties atšķirīgi nekā realitātē, tāpēc lūdzam vadīties pēc preču aprakstos norādītajām preču īpašībām. Pircējam ir ieteicams izlasīt preces aprakstu.

10.4. Pārdevējs dažādiem preču veidiem piešķir noteiktu termiņu spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi norādīti šādu preču aprakstos vai kopā ar preces rēķinu, kas atbilst garantijas lapai.

10.5. Pārdevēja piešķirtā kvalitātes garantija neierobežo patērētāju tiesības, kuras neatbilstošas kvalitātes preces vai pakalpojuma iegādes gadījumā viņiem nosaka tiesību akti.

10.6. Pārdevējs pats nenodrošina preču garantijas apkalpošanu (izņemot vienkāršu preces darbības pārbaudi, kam nav vajadzīgas speciālas zināšanas):

10.6.1. ja centrs (-i), kas nodrošina garantijas apkalpošanu, atrodas ārpus Latvijas Republikas robežām, Pārdevējs organizē preču nosūtīšanu uz šādu (-iem) centru (-iem);

10.6.2. ja centrs (-i), kas nodrošina garantijas apkalpošanu, atrodas Latvijas Republikā, Pircējs tiek novirzīts uz šādu (-iem) centru (-iem).

10.7. Datu nesējos esošajai informācijai garantija netiek piemērota. Sakarā ar datu zudumu vai atjaunošanu radušies izdevumi netiek atlīdzināti.

10.8. Gadījumos, kad saskaņā ar tiesību aktiem konkrētām precēm tiek noteikts konkrēts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas šādas preces pārdot Pircējam tā, lai dotu viņam reālu iespēju izmantot šādas preces pirms derīguma termiņa beigām.

 1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma, preču atpakaļatdošanas un apmainīšanas kārtība

11.1. Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:

11.1.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to ifix.lv rakstiski pa e-pastu brīvā formā, vai izmantojot šo Atteikuma tiesību veidlapa . Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.

11.1.2. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs, ifix.lv paziņo vienā no šiem veidiem: aizpildot atteikuma veidlapas paraugu vai, iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas ifix.lv nekavējoties nosūta saņemšanas apstiprinājumu.

11.1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: a. kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; c. ja prece tiek piegādāta atsevišķās partijās vai pa daļām – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu; d. ja tiek noslēgts līgums par regulāru preču piegādi noteiktā periodā – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pirmo preci.

11.1.4. Ja Pircējs atkāpjās no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē par to ifix.lv, izmantojot vietnē norādīto kontaktinformāciju. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana, un par to tiek informēts Pārdevējs.

11.1.5. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma pēc tam, kad prece jau ir piegādāta vai viņš to ir saņēmis, tiek piemēroti Noteikumu 11.2. punkta nosacījumi.

11.1.6. Pirkuma līgums netiek atcelts un nauda netiek atmaksāta par tām precēm, kuras ir tīši vai nolaidības dēļ bojātas (pakļautas ķīmisku vielu, ūdens, atklātas liesmas, augstas temperatūras, asu priekšmetu utt. iedarbībai) vai ja ir pārkāpti preču lietošanas vai glabāšanas noteikumi, vai preces ir lietotas nepareizi vai neatbilstoši paredzētajam uzdevumam.

11.2. Preču un naudas atdošanas kārtība

11.2.1. Sakarā ar no Pārdevējiem nopirkto preču atdošanu Pircējam ir tiesības vērsties tieši pie Pārdevēja, no kura prece ir iegādāta, vai vietnē ifix.lv.

11.2.2. Pircējs var izmantot preču atdošanas atpakaļ tiesības tikai tad, ja nav nokavēts preču atdošanas atpakaļ termiņš. prece nav sabojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, tā nav lietota – visām atpakaļ nosūtītajām precēm jābūt autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un oriģinālajam iepakojumam.

11.2.3. Nosūtot atpakaļ preces, Pircējam jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako prece, lai tā netiktu bojāta transportēšanas laikā. Pārdevējam, no kura Pircējs ir iegādājies preci, ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.

11.2.4. Ja Pircējs ifix.lv ir iegādājies preču komplektu, viņam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam viss preču komplekts, t. i., Pircējs savas preču atdošanas atpakaļ tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Ja vismaz viena no komplektā ietilpstošajām precēm neatbilst Noteikumu noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visu preču komplektu.

11.2.5. Pircējs var atdot Preces, nogādājot tās ifix.lv, ar kurjeru nosūtot ifix.lv vai arī nosūtot pa pastu. Preces jānosūta Pārdevējam uz adresi, kuru Pārdevējs norādījis Pircējam izrakstītajā rēķinā, vai izmantojot ifix.lv, kas savukārt preces nosūtīs atpakaļ Pārdevējam. Par smago preču nogādāšanas (lai novērtētu preces kvalitāti, apmainītu, remontētu vai atdotu atpakaļ) Pārdevējam kārtību un nosacījumiem Pircējs un Pārdevējs atsevišķi vienojas pa tālruni vai e-pastu, vai arī Pircējs pats tās nogādā tieši Pārdevējam.

11.2.6. Ja Pircējs izmanto noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam.

11.2.7. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atmaksāta Pircēja bankas kontā, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.

11.2.8. Ja Pircējs ir izvēlējies citu metodi, nevis Pārdevēja piedāvāto lētāko piegādes veidu, tad Pircēja izvēlētā cita piegādes veida izmaksas, kas pārsniedz šī piegādes veida izmaksas, netiek atlīdzinātas.

11.2.9. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircējam viņa samaksātās summas līdz tam laikam, kamēr preces nav atdotas ifix.lv un Pārdevējs nav pārbaudījis to atbilstību Noteikumiem.

 1. Atbildība

12.1. Pircējs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot ifix.lv.

12.2. Reģistrējoties Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja ifix.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, piesakoties vietnē ifix.lv ar Pircēja pieteikšanās datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.

12.3. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja ieteikumus un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma politiku, kaut gan šāda iespēja viņam tika dota.

12.4. Ja ifix.lv ir saites uz citu trešo personu vietnēm, tad ifix.lv negarantē, ka informācija, kuru var redzēt, sekojot šīm saitēm, ir pareiza, pilnīga vai precīza. Par trešo personu sniegtās informācijas saturu, tās pareizību, pilnīgumu un precizitāti atbild trešās personas. ifix.lv nav pienākuma pārbaudīt pārsūtīto vai saglabāto ārējo informāciju vai atklāt nelikumīgas darbības.

 1. 13. Informācijas apmaiņa

13.1. Visa saziņa saistībā ar preču iegādi, izmantojot ifix.lv, neatkarīgi no preces Pārdevēja notiek ar ifix.lv starpniecību, izmantojot ifix.lv e-veikala vietnē norādīto kontaktinformāciju. Ja Pircēja un Pārdevēja komunikācija saistībā ar precēm notiek citos veidos, nevis ar ifix.lv starpniecību, tad ifix.lv neuzņemas nekādu atbildību vai risku, kas var rasties no šādas komunikācijas.

13.2. ifix.lv šajos Noteikumos un Privātuma politikā noteiktajā kārtībā visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas vai preču pasūtīšanas laikā norādīto e-pasta adresi vai īsziņu uz viņa norādīto tālruņa numuru.

 1. 14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

14.2. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

14.3. Visas nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo Noteikumu izpildi, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

14.4. Sūdzību izskatīšana

Sūdzību par pakalpojumu vai preci lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Avotu iela 69, Rīga, LV-1009. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

–       http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

–      http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage (platforma tiešsaistes strīdu risināšanai).

14.5. Noteikumus var lejupielādēt šeit Pirceju aizsardzības