Atgriešanas nosacījumi

Atgriešana un garantijas remonts

 1. SIA “Datori un Co”, (turpmāk Pārdevējs) veikalos iegādātajai precei (turpmāk- Prece) tiek nodrošināta likumā paredzētā preces atbilstība līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – Garantija):
 • Ja preci iegādājas Patērētājs (fiziska persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad Garantija ir spēkā 24 mēnešus (divus gadus) no Preces piegādes datuma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
 • Ja Preci iegādājas Juridiska persona (persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas ir saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un Preci pērk ar mērķi lietot to saimnieciskajā darbībā, un Precei nav aizlieguma to izmantot saimnieciskai vai profesionālai darbībai, tad Pārdevējs nosaka Garantiju no Preces piegādes datuma uz noteikto laiku (Juridiskai personai ir jāprecizē pie pārdevēja šo Garantijas laiku. Atšķirībā no preces minētais laiks var atšķirties). Šis noteikums nesamazina Ražotāja noteikto garantijas termiņu Juridiskām personām, kuru pēc noteikta laika nodrošina Ražotāja vai izplatītāja autorizētais servisa centrs (turpmāk- Serviss).
 1. Patērētāja subjektīvais viedoklis par preci, tās īpašībām vai izpildījumu (patika, nepatika) nevar kalpot par pamatu, lai uzskatītu, ka prece neatbilst līguma noteikumiem. Piemēram, nepatīk smaržu aromāts, vilnas džemperis kož, prece izskatījās savādāk, nekā datora ekrāna, utml.
 2. Precei var tikt noteikta ražotāja garantija, kas var būt garāka nekā norādīts šajos noteikumos. Izmantojot ražotāja nodrošināto garantiju, jāievēro šie garantijas noteikumi, kā arī ražotāja definētie garantijas spēkā esamības un izmantošanas nosacījumi.
 3. Jebkura Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs var uzrādīt darījuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi), un Pircējs Preci ir lietojis ievērojot Preces lietošanas instrukciju un rīkojies atbilstoši Garantijas noteikumiem.
 4. Precēm, kurām Preces lietošanas instrukcijā vai citā pievienotajā dokumentā norādīts, ka Preces uzstādīšanu jāveic profesionālim, Garantija ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt dokumentus, kas apliecina šādas Preces uzstādīšanu ar licencēta servisa vai kvalificēta speciālista starpniecību.
 5. Patērētājs var pieteikt prasījumu par līgumam neatbilstošu preci, iesniedzot prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.
 6. Juridiska persona vai saimnieciskās darbības veicējs, var pieteikt garantijas prasījumu 4 nedēļu laikā no dienas, kad atklājis Preces defektu vai bojājumu.
 7. Garantija nav attiecināma uz Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem (akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, putekļu sūcēju maisiem un birstītēm, spuldzītēm, drošinātājiem, filtriem, eļļām un smērvielām, un citiem komplektējošiem elementiem), kam ekspluatācijas procesā rodas dabīgais nolietojums vai kuru periodiska nomaiņa paredzēta lietošanas noteikumos vai ir saprātīgi sagaidāma, ņemot vērā preču parasto funkcionalitāti (piemēram, putekļu sūcēju maisu nomaiņa, pļaušanas asmeņu vai auklas nomaiņa).
 8. Garantija nav attiecināma gadījumos, kad Preces bojājums vai defekts radies šādu iemeslu dēļ:
 • Prece ir izmantota citiem mērķiem, nekā paredzējis ražotājs;
 • Beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz Preces iepakojuma vai Precei pievienotas etiķetes;
 • Iestājies dabīgais nolietojums (piemēram, bateriju resurss, akumulatori, riepu nodilums, apavu, cimdu un citu apģērbu nolietojums, filtru nolietojums, utml.);
 • Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša iestrāde, montāža vai uzstādīšana;
 • Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša Preces sagatavošana darbam vai ekspluatācija (tai skaitā mehāniski bojājumi), neievērojot Preces Ražotāja norādes Preces instrukcijā vai Preces aprakstā;
 • Bojājumi no kritieniem, ja vien Preces Ražotājs nav tieši norādījis, ka Prece ir droša pret kritieniem;
 • Veikts nesankcionēts remonts (piemēram, atvērts korpuss, izjauktas Preces detaļas, mehānismi u.tml.), ko Preces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts veikt, un to veikusi persona, kas nav Servisa pārstāvis;
 • Tiek konstatēts, ka bojāta Preces ražotāja garantijas plombe vai sērijas numurs;
 • Izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;
 • Izmantota pirātiska vai neatbilstoša programmatūra (datortehnikā vai mobilajā telefonā);
 • Nav veikta regulārā servisa apkope (precēm, kam tāda ir nepieciešama);
 • Nav veikta savlaicīga nolietoto elementu nomaiņa, kas izraisījusi turpmākus Preces bojājumus;
 • Prece bijusi pakļauta instrukcijā neparedzētai apkārtējās vides ietekmei (neatbilstoša temperatūra, mitrums, dabas stihijas – zibens, ugunsgrēks, plūdi u.c., un svešu priekšmetu – šķidrumu, kukaiņu u.c. objektu, nokļūšanai tās detaļās);
 • Prece tika izmantota saimnieciskai vai profesionālai darbībai, bet šāda Preces lietošana nav norādīta Preces instrukcijā vai Preces aprakstā;
 • Prece tika lietota jau pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas un šādas Preces lietošana izraisījusi turpmākus defektus vai bojājumus;
 • Prece ir jebkādā veidā pārveidota (piemēram, apģērbs ir pāršūts, pārkrāsotas mēbeles, pārvilkts mēbeļu audums u.c. jebkādi pārveidojumi)
 1. Gadījumos, kad Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta, un, nesaskaņojot ar Pārdevēju vai Servisa pārstāvi, tiek demontēta pirms diagnostikas, un Preces defekta iemeslu nav iespējams noteikt, tad Pārdevējs pieņem, ka defekta rašanās iemesls ir Preces nepareiza uzstādīšana, iebūvēšana, ieklāšana vai lietošana un Garantija tiek atteikta.
 2. Gadījumos, kad diagnostikas veikšanas rezultātā tiek konstatēts, ka uz Preces defektiem nav attiecināma Garantija, Serviss var pieprasīt Pircējam segt diagnostikas izdevumus saskaņā ar Servisa cenu lapu.
 3. Preces atbilstība līgumam izvērtēšana, Preces diagnostika un remonts tiek nodrošināts ar Servisa starpniecību Latvijā un ārpus tās. Ja Serviss atrodas ārpus Latvijas, Pārdevējs nodrošina Preces nosūtīšanu no veikala uz Servisu un atpakaļ.
 4. Preces nogādāšanu Servisā vai pie Pārdevēja Pircējs veic par saviem līdzekļiem.
 5. Ja Preci objektīvu iemeslu dēļ (Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta u.tml.) nav iespējams nogādāt uz kādu no Pārdevēja veikaliem vai Servisu, tad Puses pārrunu ceļā vienojas par diagnostikas veikšanas kārtību.

Preces pieņemšana/nodošana Servisā vai veikalā

 

 1. Preces bojājumā gadījumā, rekomendējam Preci nogādāt pa tiešo uz Servisu, jo tādējādi ievērojami samazinās bojājuma izvērtēšanas un remonta laiks;
 2. Pirms datortehnikas vai mobilo telefonu nodošanas Servisā vai Pārdevējam, parūpējieties par tajā esošo datu saglabāšanu, izveidojot rezerves kopiju, jo diagnostikas vai remonta laikā dati var tikt neatgriezeniski zaudēti;
 3. Iekārtās, kas tiek nodotas Pārdevējam vai Servisā, nedrīkst atrasties Pircēja vai citu personu personas dati, SIM kartes vai atmiņas kartes. Pārdevējs neatbild un nesedz izdevumus par informāciju, kas atrodas nodotajās iekārtās, atgūšanu un atjaunošanu, kā arī nenodrošina un negarantē fizisko personu datu aizsardzību;
 4. Nododot Preci Pārdevējam vai Servisā, precei jābūt:
 • Tīrai (piemēram, zāles pļāvējam jābūt iztīrītam no zāles atliekām), lai servisa meistars bez papildus darba varētu veikt Preces diagnostiku. Pretējā gadījumā Serviss var piestādīt Pircējam rēķinu par Preces tīrīšanu saskaņā ar viņu cenu lapu;
 • Pilnā komplektācijā, kas ir neatņemama sastāvdaļa Preces neatbilstības izvērēšanai. Preces nepilnīga komplektācija var kalpot par iemeslu Preces pieņemšanas atteikumam;
 • Iepakotai, kas ļauj preci droši transportēt uz Servisu, samazinot vizuāla un mehāniska bojājuma iespējas.
 1. Nododot Preci Pārdevējam, tiek aizpildīts un abpusēji parakstīts Preces pieņemšanas/nodošanas akts, kurā tiek norādīta infomācija par preci, tās komplektāciju un vizuālo stāvokli tās nodošanas brīdī, kā arī precīzi aprakstīts preces defekts un/vai tā izpausmes.
 2. Pārdevējs apņemas novērst Preces neatbilstību vai sniegt citu risinājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 30 dienās, īpašos gadījumos šīs laiks var būt pagarināts, brīdinot par to Pircēju.
 3. Ja Serviss Precei konstatē ražošanas neatbilstības, tās tiek novērstas (Prece tiek saremontēta) bez atlīdzības.
 4. Ja Precei nav iespējams novērst neatbilstības, vai tas nav samērīgi, Pircējam ir tiesības prasīt Preci apmainīt pret tādu pašu preci vai citu preci no Pārdevēja veikalos pieejamā preču sortimenta, piemaksājot cenas starpību, ja tāda izveidojas.
 5. Ja Pircējs izvēlējies Preces maiņu, jaunās Preces Garantija ir spēkā no vecās Preces piegādes dienas, to pagarinot par laiku, kas vienāds ar dienu skaitu, kad Pārdevējs pieņēmis Preci no Pircēja līdz dienai, kad Pārdevējs ir nosūtījis paziņojumu Pircējam par Preces saņemšanu.
 6. Gadījumā, ja nav iespējams novērst Preces neatbilstības līguma noteikumiem, un Pircējs neizvēlas preču maiņu, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt atmaksāt par Preci samaksāto naudas summu. Šajā gadījumā Pārdevējs, aprēķinot atmaksājamo naudas summu, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta piekto daļu, var ņemt vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci.
 7. Ja Precei ir paredzēta ražotāja instrukcija, lūdzam vienmēr iepazīties ar to pirms preces lietošanas. Jā Pircējs nav saņēmis lietošanas instrukciju kopā ar Preci vai e-pastā, nekavējoties informējiet Pārdevēju telefoniski vai e-pastā.
 8. Iegādātās preces jālieto atbilstoši to paredzētajam mērķim, ievērojot lietošanas instrukcijā noteiktās lietošanas un kopšanas prasības. Preces pārmērīga vai intensīva lietošana var paātrināt Preces nolietošanos.
 9. Lai Prece saglabātu savas labās īpašības:
 • Prece jālieto saudzīgi, tam paredzētajam mērķim un apstākļos, kādos Preces lietošanu paredzējis ražotājs (piemēram, mājsaimniecībai paredzētas preces parasti nav paredzētas lietošanai profesionālām vajadzībām vai intensīvos apstākļos);
 • Pircējam jānodrošina atbilstoša preces kopšana un tīrīšana;
 • Ņemot vērā preces funkcionalitāti, Pircējam jānodrošina savlaicīga, ražotāja norādījumiem atbilstoša nolietoto detaļu, elementu vai piederumu nomaiņa pret derīgiem, ja tas nepieciešams (piem., putekļu maisi putekļu sūcējiem, asmeņi zāles pļāvējiem, ķēdes elektriskajiem vai benzīna ķēdes zāģiem, utml.);
 • Ja Precei ir paredzēta montāža pašu spēkiem, to jāveic izmantot tikai ražotāja nodrošinātos preces komponentus, stiprinājumus un ražotāja norādītos instrumentus.
 1. Saņemot Preci, vienmēr pārliecinaties vai nav bojāts Preces primārais vai transporta iepakojums. Ja ir manāmas iepakojuma bojājuma pazīmes, Jums obligāti the casino apps ir jāsastāda akts par iepakojuma bojājumu ar piegādes kurjeru. ir tiesības nekavējoties atvērt sūtījumu un veikt Preces pārbaudi.
 2. Ja atverot Preci un pārbaudot to tiek konstatēts, ka ir Prece cietusi, Jums ir tiesības Preci nepieņemt no kurjera un atgriezt to ar kurjeru Pārdevējam. Šādos gadījumos noteikti sazinieties ar Pārdevēju un informējiet par radušos situāciju. Gadīōjumā, ja bojāta prece ir pieņemta no piegādes kurjera un Pircejs nav pieteicis kurjeram redzamos iepakojuma un preces bojājumus, Pircējam nav tiesību vērsties pie Pārdevēja ar sūdzībām par preces neatbilstību.
 3. Jautājumu gadījumā lūdzu vērties pie Pārdevēja.
 4. Daudzām mūsu precēm ir naudas atgriešanas garantija. Ja Jūs nolemjat atgriezt nopirkto preci bez jebkāda iemesla, to var izdarīt 14 dienu laikā.

 

 1. Bojātas preces, kas zaudējušas savu komerciālo izskatu, nevar atgriezt. Jums prece ir jāatdod ar tādu pašu aprīkojumu, kādu saņēmāt.
 2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:

  –     Ja pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz pakalpojumiem, kuru rezultātā tiek izgatavota kustama ķermeniska lieta. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums patērētāja apliecinājumu un skaidru piekrišanu iegūt tikai attiecībā uz tiem līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājam ir pienākums maksāt;

  –     Ja preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

  –     Ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

  –     Ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

  –     Ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

  –     Ja prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

  –     Ja patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

  –     Ja patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

  – Ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, un digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu pakalpojuma uzsākšanai atteikuma tiesību izmantošanas periodā un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu, un pakalpojuma sniedzējs ir sniedzis apstiprinājumu. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums patērētāja apliecinājumu un skaidru piekrišanu iegūt tikai attiecībā uz tiem līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājam ir pienākums maksāt.

 1. Jūs varat piegādāt pārdevēja ifix.lv preces uz veikalu. Jūs atradīsiet veikalu adreses un darba laikus kontaktu sadaļā. Nosūtiet preces arī ar kurjeru, šajā gadījumā Pircējs pats sedz kurjera izdevumus.
 2. Aicinām Jūs pareizi iesaiņot preci, lai tas netiktu sabojāts sūtīšanas laikā. Ja prece tiek sabojāta sūtīšanas laikā, mēs nevarēsim sniegt garantijas pakalpojumus.
 3. Noteikumus var lejupielādēt šeit – Atgriešanas nosacījumi